Raport bieżący nr 18/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2008r. powziął wiadomość o otrzymaniu podpisanych przez obie strony egzemplarzy umowy na wynajem nowego lokalu dla salonu firmowego Prima Moda w galerii handlowej Forum w Koszalinie. Umowa została zawarta na okres10 lat, pomiędzy PRIMA MODA S.A. i Multi Veste Poland 2 Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szacunkowa wartość umowy wynosi 2.621.000 PLN brutto co stanowi ponad 10 % wartości kapitałów własnych emitenta, w związku z czym umowa ta spełnia przesłanki do uznania jej za umowę znaczącą, Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy umowach tego rodzaju. Termin otwarcia galerii planowany jest na listopad 2008 rok
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu