Raport bieżący nr 10/2008

Zarząd PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu ul.Św.Antoniego 24 c, działając na podstawie art.399 par 1, Kodeksu Spółek Handlowych i par 9 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 10 czerwca 2008 r. o godz.8.30, w siedzibie spółki we Wrocławiu, ul.Św.Antoniego 24 c.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad

5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2007 r.

6.Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007r.

7.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.

8.Podjecie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za 2007 r.

9.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2007 r.

10.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2007 r.

11.Sprawy różne

12.Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 395 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego będą wyłożone do wglądu oraz wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed terminem Zgromadzenia (od 26.05.2008 r.) w siedzibie Spółki.

Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawniają świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ważne w dniu odbycia Zgromadzenia – pod warunkiem, że zostaną złożone w sekretariacie Spółki co najmniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 3.06.2008 r. do godziny 15.00 włącznie i nie będą odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe w oryginale, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinny podawać między innymi liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2008 roku, jak również, że z chwilą wydania świadectw depozytowych wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed zakończeniem obrad tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Prima Moda SA.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 5.06. do 9.06.2008 r., w godzinach 9.00-14.00 w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, a także wydawane jej odpisy na żądanie akcjonariuszy za zwrotem kosztów.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad, w godzinach 8.00-8.30.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2008-05-19 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak  
  2008-05-19 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka