WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
    półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze / 2012  
  I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 24 339,00 29 009,00 5 776,00 6 867,00  
  II. Zysk (strata) netto na działalnosci operacyjnej -1620,00 -993,00 -384,00 -235,00  
  III. Zysk (strata) brutto -2313,00 -977,00 -549,00 -231,00  
  IV. Zysk (strata) netto -2471,00 -940,00 -586,00 -223,00  
  V. Aktywa razem 29 183,00 30 461,00 6 741,00 7 148,00  
  VI. Aktywa trwałe 7 078,00 8 586,00 1 635,00 2 015,00  
  VII. Aktywa obrotowe 22 105,00 21 875,00 5 106,00 5 133,00  
  VIII. Kapitały własne 7 489,00 12 873,00 1 730,00 3 021,00  
  IX. Kapitał akcyjny 1 600,00 1 600,00 370,00 375,00  
  X. Zobowiazania razem 21 694,00 17 588,00 5 011,00 4 127,00  
  XI. * w tym zobowiazania krótkoterminowe 21 404,00 17 203,00 4 944,00 4 037,00  
  XII. Liczba akcji – tys, szt 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00  
  XIII. Zysk (strata) netto na jedna akcje ( w zł/EUR) -0,77 -0,29 -0,18 -0,07  
  XIV. Przepływy pienieżne netto z działalnosci operacyjnej -1691,00 123,00 -401,00 29,00  
  XV. Przepływy pieniezne netto z działalnosci inwestycyjnej 86,00 -459,00 20,00 -109,00  
  XVI. Przepływy pieniezne netto z działalności finansowej 322,00 -48,00 76,00 -11,00  
  XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -1 283,00 -384,00 -304,00 -1,00  

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa Pobierz załączniki