WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
    półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011  
  I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 29 207,00 27 164,00 6 914,00 6 847,00  
  II. Zysk (strata) netto na działalnosci operacyjnej -795,00 179,00 -188,00 45,00  
  III. Zysk (strata) brutto -977,00 57,00 -231,00 14,00  
  IV. Zysk (strata) netto -940,00 99,00 -223,00 25,00  
  V. Aktywa razem 30 461,00 34 684,00 7 148,00 7 853,00  
  VI. Aktywa trwałe 8 586,00 9 601,00 2 015,00 2 174,00  
  VII. Aktywa obrotowe 21 875,00 25 083,00 5 133,00 5 679,00  
  VIII. Kapitały własne 12 873,00 13 813,00 3 021,00 3 127,00  
  IX. Kapitał akcyjny 1 600,00 1 600,00 375,00 362,00  
  X. Zobowiazania razem 17 588,00 20 871,00 4 127,00 4 725,00  
  XI. * w tym zobowiazania krótkoterminowe 17 203,00 20 602,00 4 037,00 4 664,00  
  XII. Liczba akcji – tys, szt 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00  
  XIII. Zysk (strata) netto na jedna akcje ( w zł/EUR) -0,29 0,03 -0,07 0,01  
  XIV. Przepływy pienieżne netto z działalnosci operacyjnej 313,00 -255,00 74,00 -64,00  
  XV. Przepływy pieniezne netto z działalnosci inwestycyjnej -649,00 -952,00 -154,00 -240,00  
  XVI. Przepływy pieniezne netto z działalności finansowej -48,00 -13,00 -11,00 -3,00  
  XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -384,00 -1 220,00 -91,00 -308,00  

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa Pobierz załączniki