WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  półrocze / 2011 półrocze /2010 półrocze / 2011 półrocze / 2010  
  I. Przychody netto ze sprzedazy prduktów, towarów i materiałów 27 164,00 23 865,00 6 847,00 5 960,00  
  II. Zysk (strata) na działalnosci operacyjnej 307,00 -1 136,00 77,00 -284,00  
  III. Zysk (strata) brutto 72,00 -1 194,00 18,00 -298,00  
  IV. Zysk (strata) netto 114,00 -1 128,00 29,00 -282,00  
  V. Aktywa razem 30 679,00 32 183,00 7 696,00 7 763,00  
  VI. Aktywa trwałe 8 651,00 8 263,00 2 170,00 1 993,00  
  VII. Aktywa obrotowe 22 028,00 23 920,00 5 526,00 5 770,00  
  VIII. Kapitały własne 13 392,00 13 167,00 3 359,00 3 176,00  
  IX. Kapitał akcyjny 1 600,00 1 600,00 401,00 386,00  
  X. Zobowiazania razem 17 287,00 19 017,00 4 336,00 4 587,00  
  XI. * w tym zobowiazania krótkoterminowe 17 046,00 18 728,00 4 276,00 4 517,00  
  XII. Liczba akcji – szt 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00  
  XIII. Zysk (strata) netto na jedna akcje ( w zł/EUR) 0,04 -0,35 0,01 -0,09  
  XIV. Przepływy pienieżne netto z działalnosci operacyjnej 187,00 -93,00 47,00 -23,00  
  XV. Przepływy pieniezne netto z działalnosci inwestycyjnej -1 244,00 -522,00 -314,00 -130,00  
  XVI. Przepływy pieniezne netto z działalności finansowej -163,00 -53,00 -41,00 -13,00  
  XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -1 220,00 -668,00 -308,00 -167,00  

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa Pobierz załączniki