Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2009 2008 2009 2008
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów, materiałów 43 336 27 371 9 984 7 749
II. Zysk (strata) na działalnosci operacyjnej -2 483 -1 851 -572 -521
III. Zysk (strata) brutto -1 957 -2 552 -451 -718
IV. Zysk (strata) netto -2 066 -2 570 -476 -728
V. Aktywa razem 35 065 24 662 8 535 5 915
VI. Aktywa trwałe 9 331 7 154 2 271 1 715
VII. Aktywa obrotowe 25 734 17 508 6 264 4 200
VIII. Kapitał własny 12 385 14 452 3 015 3 463
IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 389 383
X. Zobowiązania razem 22 680 10 210 5 521 2 452
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 22 341 10 097 5 438 2 420
XII. Liczba akcji – w szt 3 200 3 200 3 200 3 200
XIII. Zysk (strata) netto na akcję ( w zł/Euro) -0,65 -0,80 -0,15 -0,19
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 894 -1 845 -667 -522
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 611 -5 301 -832 -1 501
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -561 -7 -129 -1,98
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -1 278 -7 153 -294 -2 025
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAŁĄCZNIKI List Prezesa 2009 Sprawozdanie finansowe 2009 Sprawozdanie z działalności 2009 oswiadczenia OPINIA AUDYTORA SF RAPORT AUDYTORA SF