Raport kwartalny Q 4/2009

             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów 43 336 27 371 9 984 7 749  
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 483 -1 851 -572 -524  
  III. Zysk (strata) brutto -1957 – 2 552 -451 -723  
  IV. Zysk (strata) netto -2 066 -2 570 -476 -728  
  V. Aktywa razem 35 125 24 662 8 550 5 911  
  VI. Aktywa trwałe 9 331 7 154 2 271 1 715  
  VII. Aktywa obrotowe 25 794 17 508 6 279 4 196  
  VIII. Kapitały własne 12 385 14 452 3 015 3 464  
  IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 389 383  
  X. Zobowiązania razem 22 740 10 210 5 535 2 447  
  XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 22 374 10 097 5 446 2 420  
  XII. liczba akcji – szt 3 200 3 200 3 200 3 200  
  XIII. zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł / EUR) -1 -1 0 0  
  XIV. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 661 -1 845 613 -522  
  XV. przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 853 – 5 301 -888 -1 501  
  XVI. przepływy pieniężne netto z działalności finasowej -85 -7 -20 -2  
  XVII. zmiana stanu stanu środków pieniężnych -1 278 -7 153 -294 -2 025  
             

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki: Raport kwartalny Q4/2009