WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 631 20 391 6 735 5 954  
  II. Zyst (strata) brutto na sprzedaży 12 900 9 141 2 932 2 669  
  III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 160 -1 135 -718 -331  
  IV. Zysk (strata) brutto -3 047 -709 -693 -207  
  V. Zysk (strata) netto -3 111 -733 -707 -214  
  VI. Aktywa razem 39 287 26 811 9 304 7 866  
  VII. Aktywa trawałe 8 748 6 297 2 072 1 848  
  VIII. Aktywa obrotowe 30 539 20 514 7 232 6 019  
  IX. Kapitały własne 11 340 16 289 2 686 4 779  
  X. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 379 469  
  XI. Zobowiązania razem 27 947 10 522 6 618 3 087  
  XII. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 27 709 10 400 6 562 3 051  
  XIII. Liczba akcji – szt 3 200 3 200 3 200 3 200  
  XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) -0,97 -0,23 -0,22 -0,07  
  XV. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej 2 185 -1 989 497 -584  
  XVI. Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej -2 878 -3 889 -654 -1 141  
  XVII. Przepływy pienięzne netto z działalnosci finansowej -75 -183 -17 -54  
  XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych -768 -6 061 -175 -1 778  
             
 

 

 
             
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
             

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki: Raport kwartalny Q3 2009