Wybrane dane finansowe

             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  półrocze / 2009 półrocze /2008 półrocze / 2009 półrocze/ 2008  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 218,00 12 079,00 3 811,00 3 473,00  
  II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 8 086,00 6 113,00 1 790,00 1 758,00  
  III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 090,00 -494,00 -463,00 -142,00  
  IV. Zysk (strata) brutto -2 416,00 81,00 -535,00 23,00  
  V. Zysk (strata) netto -2 485,00 26,00 -550,00 7,00  
  VI. Aktywa razem 29 342,00 25 803,00 6 565,00 7 693,00  
  VII. Aktywa trwałe 8 527,00 5 019,00 1 908,00 1 496,00  
  VIII. Aktywa obrotowe 20 815,00 20 784,00 4 657,00 6 196,00  
  IX. Kapitały własne 11 966,00 17 047,00 2 677,00 5 082,00  
  X. Kapitał akcyjny 1 600,00 1 600,00 358,00 477,00  
  XI. Zobowiązania razem 17 375,00 8 756,00 3 887,00 2 610,00  
  XII. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 17 262,00 8 616,00 3 862,00 2 569,00  
  XIII. Liczba akcji – szt. 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00  
  XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -0,78 0,01 0,00 0,00  
  XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 114,00 -3 683,00 247,00 -1 059,00  
  XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 103,00 -2 380,00 -465,00 -684,00  
  XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 58,00 -21,00 13,00 -6,00  
  XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych -930,00 -6 090,00 -206,00 -1 751,00  
             

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki: Oświadczenie zarządu Raport biegłego rewidenta Sprawozdanie finansoweSprawozdanie z działalności