Wybrane dane finansowe.

             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 820 6 001 1 265 1 687  
  II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 2 449 2 111 532 593  
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 119 -1 091 -461 -307  
  IV. Zysk (strata) brutto -2 869 -930 -624 -261  
  V. Zysk (strata) netto -2 934 -973 -638 -274  
  VI. Aktywa razem 27 253 31 750 5 797 9 005  
  VII. Aktywa trwałe 7 671 4 666 1 632 1 323  
  VIII. Aktywa obrotowe 19 582 27 084 4 165 7 682  
  IX. Kapitały własne 11 517 16 689 2 450 4 733  
  X. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 340 454  
  XI. Zobowiązania razem 15 736 15 061 3 347 4 272  
  XII. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 15 634 14 910 3 325 4 229  
  XIII. Liczba akcji – szt 3 200 3 200 3 200 3 200  
  XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -0,92 -0,30 0 0  
  XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -49 -1 313 -11 -369  
  XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -898 -1 213 -195 -341  
  XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -253 207 -55 58  
  XVIII. Zmiana stanu środkow pienięznych -1 200 -2 320 -261 -652  
             
 

 

 
             
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
             

Załączniki: Zalacznik_Q_I_2009.pdf