WYBRANE DANE FINANSOWE

             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2008 2007 2008 2007  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 371 29 793 7 749 7 888  
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 851 1 708 -521 452  
  III. Zysk (strata) brutto -2 552 2 089 -718 553  
  IV. Zysk (strata) netto -2 570 1 805 -728 478  
  V. Aktywa razem 24 662 26 537 5 915 7 408  
  VI. Aktywa trwałe 7 154 3 619 1 715 990  
  VII. Aktywa obrotowe 17 508 22 918 4 200 6 398  
  VIII. Kapitał własny 14 452 17 662 3 463 4 931  
  IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 383 447  
  X. Zobowiązania razem 10 210 8 875 2 452 2 478  
  XI. – w tym zobowiązania krótkoterminowe 10 097 8 688 2 420 2 425  
  XII. Liczba akcji/udziałów – w szt 3 200 3 200 3 200 3 200  
  XIII. Zysk (strata) netto na udział (w zł/EUR) -0,80 0,56 -0,19 0,16  
  XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 845 1 094 -522 290  
  XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 301 -2 737 -1 501 -725  
  XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 14 528 -1,98 3 847  
  XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych 27 371 10 700 -2 025 2 987  
             
 

 

 
             

ZAŁĄCZNIKI List Prezesa Oświadczenia zarządu Opinia i raport Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności