WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31  
  I. Przychody netto ze spezdaży produktów, towarów i materiałów 27 371 29 793 7 749 7 888  
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 838 1 708 -520 452  
  III. Zysk (strata) brutto -2 541 2 089 -719 553  
  IV. Zysk (strata) netto -2 579 1 805 -730 478  
  V. Aktywa razem 24 682 26 537 5 916 7 408  
  VI. Aktywa trwałe 7 154 3 619 1 715 1 010  
  VII. Aktywa obrotowe 17 528 22 918 4 201 6 398  
  VIII. Kapitały własne 14 443 17 662 3 462 4 931  
  IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 383 447  
  X. Zobowiązania razem 10 239 8 875 2 454 2 478  
  XI. *w tym zobowiązania krótkoterminowe 10 076 8 688 2 415 2 425  
  XII. Liczba akcji – szt. 3 200 3 200 3 200 3 200  
  XIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/Euro) -1 0,56 0 0,15  
  XIV. Przepływy pieniężne netto z dziłalności operacyjnej -1 844 -1 094 -522 -290  
  XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 301 -2 737 -1 501 -725  
  XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 14 528 -2 3 847  
  XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -7 153 10 700 -2 025 2 833  
             
 

 

 
             
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
             
Załącznik do sprawozdania Q 4 2008.pdf