WYBRANE DANE FINANSOWE
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2007 2006 2007 2006  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 079 11 118 3 473 2 889
  II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 6 113 4 703 1 758 1 222
  III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -494 461 -142 120
  IV. Zysk (strata) brutto 81 415 23 108
  V. Zysk (strata) netto 26 305 7 79
  VI. Aktywa razem 25 803 11 451 7 693 3 041
  VII. Aktywa trwałe 5 019 2 228 1 496 592
  VIII. Aktywa obrotowe 20 784 9 223 6 196 2 449
  IX. Kapitały własne 17 047 2 705 5 082 718
  X. Kapitał akcyjny 1 600 1 000 477 266
  XI. Zobowiązania razem 8 756 8 746 2 610 2 322
  XII. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 8 616 8 602 2 569 2 284
  XIII. Liczba akcji – szt 3 200 1 000 3 200 1 000
  XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,01 0,31 0,00 0,08
  XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 683 1 247 -1 059 324
  XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 380 -1 360 -684 -353
  XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 0 -6 0
  XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych -6 084 178 -1 749 46

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki:
Oświadczenie zarządu 2008 Raport z przeglądu Sprawozdanie finansowe I-2008 Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2008