Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

             
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 079 11 118 3 473 2 889  
  II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 6 156 4 703 1 770 1 222  
  III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -451 461 -130 120  
  IV. Zysk (strata) brutto 114 415 33 108  
  V. Zysk (strata) netto 44 305 13 79  
  VI. Aktywa razem 25 821 11 451 7 698 3 041  
  VII. Aktywa trwałe 5 019 2 228 1 496 592  
  VIII. Aktywa obrotowe 20 802 9 223 6 202 2 449  
  IX. Kapitały własne 17 065 2 705 5 088 718  
  X. Kapitał akcyjny 1 600 1 000 477 266  
  XI. Zobowiązania razem 8 756 8 746 2 610 2 322  
  XII. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 8 616 8 602 2 569 2 284  
  XIII. Liczba akcji – szt 3 200 1 000 3 200 1 000  
  XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/Euro) 0,01 0,31 0,00 0,08  
  XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 692 1 247 -1 062 324  
  XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 380 -1 360 -684 -353  
  XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 0 -6 0  
  XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych 5 493 178 1 580 46  
 

 

Załączniki: 

Raport kwartalny Q 2/2008

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

raport_Q_2_2008.pdf