WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
I. Przychdy netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 001 5 102 1 687 1 306
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 2 111 1 885 593 483
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 091 -73 -307 -19
IV. Zysk (strata) brutto -930 -123 -261 -31
V. Zysk (strata) netto -973 -133 -274 -34
VI. Aktywa razem 31 750 10 522 9 005 2 719
VII. Aktywa trwałe 4 666 1 454 1 323 376
VIII. Aktywa obrotowe 27 084 9 068 7 682 2 343
IX. Kapitały własne 16 689 2 617 4 733 676
X. Kapitał akcyjny 1 600 1 000 454 258
XI. Zobowiązania razem 15 061 7 906 4 272 2 043
XII. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 14 844 7 772 4 210 2 009
XIII. Liczba akcji -szt. 3 200 1 000 3 200 1 000
XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/Euro) -0,30 -0,13 -0,09 -0,03
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 313 311 -369 80
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 213 -308 -341 -79
XVII. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej 207 -59 58 -15
XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych 2 320 57 652 15
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Załącznik do sprawozdania Q 1 2008.pdf Załącznik do sprawozdania Q 1 2008

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-05-05 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak
2008-05-05 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka

Q_1_2008.pdf