WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-01 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 29 793 19 242 7 888 4 935
II. 2. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 731 1 414 458 363
III. Zysk (strata) brutto 2 103 1 391 557 357
IV. Zysk (strata) netto 1 813 1082 480 278
V. Aktywa razem 26 542 8 081 7 410 2 109
VI. Aktywa trwałe 3 544 1 153 989 301
VII. Aktywa obrotowe 22 998 6 927 6 420 1 808
VIII. Kapitały własne 17 770 2 749 4 961 718
IX. Kapitał akcyjny 14 150 1 000 3 950 261
X. Zobowiązania razem 8 772 5 179 2 449 1 352
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 8 585 5 122 2 397 1 337
XII. Liczba akcji – szt 3 200 1 000 3 200 1 000
XIII. Zysk (strata) netto na jedną akję (w zł/EUR) 0,57 1 082 0,16 282
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 163 1 560 -308 400
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 664 -624 -705 -160
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 528 -758 3 847 -194
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych 178 178 50 46

                                        pobierz raport                                        pobierz raport                             

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-02-14 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak
2008-02-14 Katarzna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka

Raport_IV_kw_2007_1.pdf